นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบ่อผุด
2566
2563
คำสั่งเวรปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1.2563
แต่งตั้งข้าราชการครูทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูณัฐชยา จันทวดี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2563
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเทศบาลนครเกาะสมุยประจำปีงบประมาณ 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนและกิจกรรมพิธีไหว้ครู
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเทศบาลนครเกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1/2563
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งคุณครูเวรปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายสินค้าและตรวจนับสินค้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุดปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ครูช่วยเวรประจำวันประจำจุดคัดกรอง และครูประจำชั้นประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมของห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 1/2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มตำเเหน่งครูผู้ช่วย
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มตำเเหน่งครูผู้ช่วย
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3)
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับพื้นฐานมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
หน้า 1 / 2 (ทั้งหมด 32 รายการ)
1  2  Next