นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 199,315 ครั้ง

              โรงเรียนบ้านบ่อผุด เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาตำบลเฉวง 2 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดดอนกลาง โรงเรียนวัดบ่อสุขาราม และโรงเรียนบ้านบ่อผุด ตามลำดับ อาคารหลังแรกสร้างด้วยเงินของชาวบ้าน จำนวน 565 บาท เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2477 ในที่ดินของ นายทองใส ผิวนิล

              วันที่ 13 พฤศจิกายน 2484 ได้ย้ายมาใช้ศาลาวัดของสำนักสงฆ์บ่อผุดเป็นสถานที่เรียน พ.ศ. 2493 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนในวัดบ่อผุดสุขาราม (วัดบ่อพุทธาราม)

              วันที่ 1 มิถุนายน 2512 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินของกรมโลหะกิจ ซึ่งสร้างเสร็จและใช้เรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2516 โดยมีปลัดธีรโชติ สุวโจ กับนายต้อย ใจปลื้ม เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านบ่อผุด