นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายยุทธนา ภู่ไพบูลย์
ชื่อ - สกุล : นายยุทธนา ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
นายณัฎฐพล แข่งขัน
ชื่อ - สกุล : นายณัฎฐพล แข่งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ชื่อ - สกุล : นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
นายจิรภัทร สุขสม
ชื่อ - สกุล : นายจิรภัทร สุขสม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายณยศ เพชร์หับ
ชื่อ - สกุล : นายณยศ เพชร์หับ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
พระปลัดสุรเชษฐ์ ธมมวโร
ชื่อ - สกุล : พระปลัดสุรเชษฐ์ ธมมวโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นายสถาพร พรหมรักษ์
ชื่อ - สกุล : นายสถาพร พรหมรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายพูนชิด คำลุน
ชื่อ - สกุล : นายพูนชิด คำลุน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นางสาววรรณิภา ยืนนาน
ชื่อ - สกุล : นางสาววรรณิภา ยืนนาน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติศักดิ์ ศรีจง
ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์ ศรีจง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิรักษ์ เพชร์หับ
ชื่อ - สกุล : นายอภิรักษ์ เพชร์หับ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวกาญจน์กวิน ภู้ไพบูลย์
ชื่อ - สกุล : นางสาวกาญจน์กวิน ภู้ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวจิราภรณ์ รัตนรักษ์
ชื่อ - สกุล : นางสาวจิราภรณ์ รัตนรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมาณพ เทพทอง
ชื่อ - สกุล : นายมาณพ เทพทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ชื่อ - สกุล : นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ