นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายภราดร ไชยเขียว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครูชำนาญการ

นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ครูชำนาญการ
นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ครู
นาวสาววรรณิษา คำนวณ
ครู

นางดาราราย ชอุ่มวรรณ
ครู
นางจิณณ์ชญา ยืนนาน
ครู
นางสาวบุษยมาส คงแก้ว
ครู

นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ
ครูผู้ช่วย
นายอรรถพล เอียดนุ้ย
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนุธิดา สว่าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายปาตา บุญชู
ครูผู้ช่วย
นายณัฐพงษ์ รักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีดา เจ๊ะเล๊าะ
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภลักษณ์ โสภณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา วงศ์พิพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆมณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวปานวดี แอหลัง
ครูผู้ช่วย

นายสัตยา ทองอ่อน
ครูผู้ช่วย
นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวมาริสา คงนาค
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรชพร จันคง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศิรินธร แซ่จอง
ครูผู้ช่วย
นางสาวมะลิวัลย์ ใหมดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์
ครูอัตราจ้าง
นายประยูร สมตระกูล
ช่างไฟฟ้า
นางสาวแคทลียา สุขเจริญ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวฐิติมา มีเพียร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวดวงกมล นาคพานิช
ธุรการโรงเรียน

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด Resource id #5 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 2596 คน
รวม ทั้งหมด 2601 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการชำนาญการทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
4. ครูชำนาญการทั้งหมด 2 คน
5. ครูทั้งหมด 5 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 21 คน
7. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
8. ช่างไฟฟ้าทั้งหมด 1 คน
9. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
10. ครูพี่เลี้ยงเด็กทั้งหมด 1 คน
11. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 37 คน