นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายเอก ฟูเฟื่อง
ชื่อ - สกุล : นายเอก ฟูเฟื่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2479 – พ.ศ.2480
นายพุ่ม พูลผล
ชื่อ - สกุล : นายพุ่ม พูลผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2480 – พ.ศ.2484
นายเอื้อน ทองเซ่ง
ชื่อ - สกุล : นายเอื้อน ทองเซ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2484 – พ.ศ.2500
นายทัศน์ แทนโชติ
ชื่อ - สกุล : นายทัศน์ แทนโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2500 – พ.ศ.2512
นายอารมณ์ ชูจันทร์
ชื่อ - สกุล : นายอารมณ์ ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2512 – พ.ศ.2519
นายอรุณ ใจเต็ม
ชื่อ - สกุล : นายอรุณ ใจเต็ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2519 – พ.ศ.2526
นายมนตรี มณีรัตนโสภณ
ชื่อ - สกุล : นายมนตรี มณีรัตนโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2526 – พ.ศ.2542
นายวินัย นาคเพชรพูล
ชื่อ - สกุล : นายวินัย นาคเพชรพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2542 – พ.ศ.2554
นายสุชาติ สุขสม
ชื่อ - สกุล : นายสุชาติ สุขสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2554 – พ.ศ.2560
นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ชื่อ - สกุล : นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2562 – 2564
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลา : พ.ศ.2564-ปัจจุบัน