นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชนิดของคำ
ครูณัฐนิชา นุมาศ
ศึกไมยราพ
ครูวาสนา ไทยเอียด
คำควบกล้ำ (ณัฐชยา จันทวดี)
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ครูถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
เพลง มุม
ครูยุวดี ภาคอารีย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบหายใจ
ครูวีย้ะ ชาลุเด็น
การแก้ปัญหา
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
ร่องรอยประหลาดบนดวงจันทร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึง
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
อักษรควบ อักษรนำ
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
ระบบหมุนเวียนเลือด
ครูวีย้ะ ชาลุเด็น
การแก้ปัญหา
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ของขวัญจากดิน
ครูสราพร ทัตติยพงศ์
ดั่งดอกไม้บาน
ครูสราพร ทัตติยพงศ์
การฝึกสมาธิ
ครูรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
สารเสพติดให้โทษ
ครูจิรกิตต์ การประกอบ
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ครูจิรกิตต์ การประกอบ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
รำวงมาตรฐาน10เพลง
ครูเนตรนภา เอกเพชร
ประวัติรำวงมาตรฐาน
ครูเนตรนภา เอกเพชร
นาฏยศัพ์ท์และภาษาท่า
ครูเนตรนภา เอกเพชร
นาฏยศัพ์ท์
ครูเนตรนภา เอกเพชร
วาบิซะบิ
ครูษมาภรณ์ ทองพัฒน์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
abc
ครูณัฐสิมา ศรีราช
Past Simple Tense P.5/P.6
ครูกุลธรา แก้วพิทักษ์
ปฐมวัย
หน่วย โลกสวยด้วยสีสัน ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
"มาเก็บที่นอนกัน" กิจกรรมการสร้างวินัยอย่างสร้างสรรค์ ในหน่วย หนูทำได้ อนุบาล 3/2 ปี 2565
ครูเสาวณีย์ โอชารส
หน่วย ฤดูร้อน ระดับชั้นอนุบาล 3
ครูเสาวณีย์ โอชารส
หน่วยการเรียนรู้เรื่องรักการอ่าน อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัว อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา
หน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน อนุบาล 1
ครูสุปราณี มาทา