นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด


นายภราดร ไชยเขียว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
นาวสาววรรณิษา คำนวณ
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางดาราราย ชอุ่มวรรณ
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ