นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภลักษณ์ โสภณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปภาวรินทร์ สังฆมณี
ครูผู้ช่วย