นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการนักเรียน
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ทองเผือก
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงบุษบาวรรณ ทองเผือก
ตำแหน่ง : ประธาน
เด็กหญิงเมธินี ทองเรือง
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงเมธินี ทองเรือง
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
เด็กชายณรงค์ ขันทองชัย
ชื่อ - สกุล : เด็กชายณรงค์ ขันทองชัย
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
เด็กหญิงธีมาพร บัวแก้ว
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงธีมาพร บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ จูเลียร์ เลมเมนส์
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ จูเลียร์ เลมเมนส์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
เด็กหญิงภารดา บุญมี
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงภารดา บุญมี
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
เด็กหญิงกานต์กนก ชุมมะ
ชื่อ - สกุล : เด็กหญิงกานต์กนก ชุมมะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม