นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม : 178,532 ครั้ง

พันธกิจ (Misstion)

1. ส่งเสริมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามแนวพหุปัญญา

2. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข

3. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการทำงาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก เข้ามาพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วม

6. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การบริการ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางพหุปัญญา

2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรงตามมาตรฐาน สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข

3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการทำงาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

5. ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกเข้ามาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

6. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การบริการ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา