นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นายภราดร ไชยเขียว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นาวสาววรรณิษา คำนวณ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางดาราราย ชอุ่มวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางจิณณ์ชญา ยืนนาน
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวบุษยมาส คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวสายปาตา บุญชู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นายณัฐพงษ์ ภักดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวอนุธิดา สว่าง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นายอรรถพล เอียดนุ้ย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวอารีดา เจ๊ะเล๊าะ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวนิตยา วงศ์พิพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวศุภลักษณ์ โสภณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวปภาวรินทร์ สังฆมณี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวปานวดี แอหลัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นายสัตยา ทองอ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นายณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวมาริสา คงนาค
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวศิรินธร แซ่จอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวอรชพร จันคง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวมะลิวัลย์ ใหมดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิธร จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวแคทลียา สุขเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ชื่อ - สกุล : นางสาวฐิติมา มีเพียร
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวดวงกมล นาคพานิช
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน