นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลยุทธ์ “เรือบ่อผุด”โมเดล
จำนวนผู้เข้าชม : 186,758 ครั้ง

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อผุด

                 ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาได้กำหนดกลยุทธ์ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของโรงเรียน เพื่อการพัฒนาให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งได้กำหนดไว้ดัง

                 (Ruea) กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ สมรรถนะและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

                 (B) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานและส่งเสริมความสามารถเต็มตามศักยภาพ

                 (O) กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งองค์กรและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอก

                 (P) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

                 (H) กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

                 (U) กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมอย่างมีสุข

                 (T) กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีค่านิยมความเป็นไทย และอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม