นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพฤหัสบดี ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ.2566

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางสาวอัจฉรา สมหวัง07:1617:32
2นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์07:3417:34
3นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์07:1417:14
4นางสาวณัฐสิมา ศรีราช07:2816:31
5นาวสาววรรณิษา คำนวณ07:2216:35
6นางดาราราย ชอุ่มวรรณ07:1617:00
7นางจิณณ์ชญา ยืนนาน06:5816:59
8นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ07:1316:53
9นายอรรถพล เอียดนุ้ย07:1716:35
10นางสาวอนุธิดา สว่าง07:0917:08
11นางสาวสายปาตา บุญชู07:0117:15
12นายณัฐพงษ์ รักดี08:3117:26
13นางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม06:5717:16
14นางสาวอารีดา เจ๊ะเล๊าะ07:1416:55
15นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ์07:2516:55
16นางสาวศุภลักษณ์ โสภณ07:2016:32
17นางสาวนิตยา วงศ์พิพันธ์07:0716:59
18นางสาวปภาวรินทร์ สังฆมณี06:5617:12
19นางสาวปานวดี แอหลัง07:2616:43
20นายสัตยา ทองอ่อน
21นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง 07:2817:13
22นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว06:5417:14
23นายณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญ07:1816:33
24นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์07:1816:36
25นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์07:2717:15
26นายประยูร สมตระกูล
27นางสาวแคทลียา สุขเจริญ06:5616:59
28นางสาวฐิติมา มีเพียร06:5916:33
29นางสาวดวงกมล นาคพานิช