นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ชนิดของคำ
ครูณัฐนิชา นุมาศ
ศึกไมยราพ
ครูวาสนา ไทยเอียด
คำควบกล้ำ (ณัฐชยา จันทวดี)
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ครูถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
เพลง มุม
ครูยุวดี ภาคอารีย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบหายใจ
ครูวีย้ะ ชาลุเด็น
การแก้ปัญหา
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
ร่องรอยประหลาดบนดวงจันทร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึง
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
อักษรควบ อักษรนำ
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
ระบบหมุนเวียนเลือด
ครูวีย้ะ ชาลุเด็น
การแก้ปัญหา
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ของขวัญจากดิน
ครูสราพร ทัตติยพงศ์
ดั่งดอกไม้บาน
ครูสราพร ทัตติยพงศ์
การฝึกสมาธิ
ครูรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
สารเสพติดให้โทษ
ครูจิรกิตต์ การประกอบ
การเคลื่อนไหวร่างกาย
ครูจิรกิตต์ การประกอบ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
รำวงมาตรฐาน10เพลง
ครูเนตรนภา เอกเพชร
ประวัติรำวงมาตรฐาน
ครูเนตรนภา เอกเพชร
นาฏยศัพ์ท์และภาษาท่า
ครูเนตรนภา เอกเพชร
นาฏยศัพ์ท์
ครูเนตรนภา เอกเพชร
วาบิซะบิ
ครูษมาภรณ์ ทองพัฒน์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
abc
ครูณัฐสิมา ศรีราช
Past Simple Tense P.5/P.6
ครูกุลธรา แก้วพิทักษ์
ปฐมวัย
เพลง ออกกำลังกายรับแสงตะวัน
ครูเสาวณีย์ โอชารส
https://www.youtube.com/watch?v=zA9e89p5YdQ
ครูอัญชลี ภูมิแก้ว
รูปร่างรูปทรง
ครูเสาวณีย์ โอชารส
ช่วยกันเพื่อสิ่งแวดล้อม
ครูกัณวัล สวัสดี
เพลง heiio hello
ครูหัชชพร พิสิทธิ์