นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
ชื่อ - สกุล : นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อ - สกุล : นายจิรกิตต์ การประกอบ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
ชื่อ - สกุล : นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางเสาวภา ยินเสียง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวษมาภรณ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงนลิตา ปานแป้น
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวยุวดี ภาคอารีย์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายเอกพงษ์ คงเซ็น
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐนิชา นุมาศ
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววาสนา ไทยเอียด
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัณวัล สวัสดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล : นางหัชชพร พิสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวไลล่าห์ ชาลุเด็น
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง