นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ผลงานครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉรา ดำชะอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อ - สกุล : นางสาววิไลลักษณ์ เมืองน้อย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ชื่อ - สกุล : นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางเสาวภา ยินเสียง
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวษมาภรณ์ ทองพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงนลิตา ปานแป้น
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวยุวดี ภาคอารีย์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นายเอกพงษ์ คงเซ็น
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาววาสนา ไทยเอียด
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ตำแหน่ง : ครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัณวัล สวัสดี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล : นางหัชชพร พิสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นายสุมิตร ริทธิ์โต
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐชยา จันทวดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสุปราณี มาทา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ชื่อ - สกุล : นางสาวพัชชา พิบูลย์
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ - สกุล : นาวสาววรรณิษา คำนวณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย