นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครู
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครูผู้ช่วย