นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายสุมิตร ริทธิ์โต
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัณวัล สวัสดี
พนักงานราชการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง