นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววีย้ะ ชาลุเด็น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครูผู้ช่วย