นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ

บันทึกการลงเวลามาทำงานโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)

วันพฤหัสบดี ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ.2566

ลำดับชื่อ - สกุลเข้างานออกงานหมายเหตุ
1นางสาวอัจฉรา สมหวัง07:1617:32
2นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์07:1417:14
3นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์07:3417:34
4นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์07:2217:14
5นางสาวเสาวณีย์ โอชารส06:5417:14
6นางสาวณัฐสิมา ศรีราช07:2816:31
7นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
8นาวสาววรรณิษา คำนวณ07:2216:35
9นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ07:1316:53
10นายอรรถพล เอียดนุ้ย07:1716:35
11นางสาวอนุธิดา สว่าง07:0917:08
12นางสาวสายปาตา บุญชู07:0117:15
13นายณัฐพงษ์ รักดี08:3117:26
14นางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม06:5717:16
15นางสาวอารีดา เจ๊ะเล๊าะ07:1416:55
16นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ์07:2516:55
17นางสาวศุภลักษณ์ โสภณ07:2016:32
18นางสาวนิตยา วงศ์พิพันธ์07:0716:59
19นางสาวปภาวรินทร์ สังฆมณี06:5617:12
20นางสาวปานวดี แอหลัง07:2616:43
21นางดาราราย ชอุ่มวรรณ07:1617:00
22นางจิณณ์ชญา ยืนนาน06:5816:59
23นายสัตยา ทองอ่อน
24นางสาวบัณฑิตา แก้วซัง 07:2817:13
25นางสาวหัชชพร พิสิทธิ์07:2716:47
26นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์07:2717:15
27นางสาวจิรวรรณ เค้าอุทัย
28นายประยูร สมตระกูล
29นางสาวแคทลียา สุขเจริญ06:5616:59
30นางสาวเลอแก้ว สืบแก้ว06:5417:14
31นางสาวฐิติมา มีเพียร06:5916:33
32นายณัฎฐพล ไตรมงคลเจริญ07:1816:33
33นางสาวกนกวรรณ กระสินธุ์07:1816:36

พฤ. 2566/08/03