นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางสาววาสนา ไทยเอียด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวณัฐชยา จันทวดี
ครูผู้ช่วย