นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ครู
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครู
นางเสาวภา ยินเสียง
ครู

นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
ครู
นางสาวษมาภรณ์ ทองพัฒน์
ครู
นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู

ว่าที่ร.ต.หญิงนลิตา ปานแป้น
ครู
นางสาวยุวดี ภาคอารีย์
ครู
นายเอกพงษ์ คงเซ็น
ครู

นางสาววาสนา ไทยเอียด
ครู
นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์
ครู
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครู

นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ครู
นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ครู
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัณวัล สวัสดี
พนักงานราชการ
นางหัชชพร พิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจิรวรรณ เค้าอุทัย
ธุรการโรงเรียน

นายประยูร สมตระกูล
ช่างไฟฟ้า
นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร
ครูอัตราจ้าง
นางสุปราณี มาทา
ครูผู้ช่วย

นายสุมิตร ริทธิ์โต
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐชยา จันทวดี
ครูผู้ช่วย
นาวสาววรรณิษา คำนวณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชชา พิบูลย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 3 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 23 คน
รวม ทั้งหมด 26 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุดทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุดทั้งหมด 1 คน
3. ครูทั้งหมด 14 คน
4. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 5 คน
5. พนักงานราชการทั้งหมด 1 คน
6. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
7. ช่างไฟฟ้าทั้งหมด 1 คน
8. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
9. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
รวม ทั้งหมด 27 คน