นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

นางสาววีย้ะ ชาลุเด็น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิรกิตต์ การประกอบ
ครูชำนาญการ
นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ครูชำนาญการ

นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ครู
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครู
นางเสาวภา ยินเสียง
ครู

นางรุ่งนภา พิริยะสถิตย์
ครู
นางสาวษมาภรณ์ ทองพัฒน์
ครู
นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู

ว่าที่ร.ต.หญิงนลิตา ปานแป้น
ครู
นางสาวยุวดี ภาคอารีย์
ครู
นางสาวอรปรียา วิหะกะรัตน์
ครู

นายเอกพงษ์ คงเซ็น
ครู
นายชวลิต ด้วงเหมือน
ครู
นางสาวณัฐนิชา นุมาศ
ครู

นางสาววาสนา ไทยเอียด
ครู
นางสาวกุลธรา แก้วพิทักษ์
ครู
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ครูผู้ช่วย
นางสาวปิยาภรณ์ เวชชานุเคราะห์
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวกัณวัล สวัสดี
พนักงานราชการ
นางสาวทิพย์วรรณ ทิพย์มนตรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางหัชชพร พิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวไลล่าห์ ชาลุเด็น
ครูอัตราจ้าง
นางสาวจิรวรรณ เค้าอุทัย
ธุรการโรงเรียน

นายประยูร สมตระกูล
ช่างไฟฟ้า
นางจอมขวัญ วรรณรม
แม่บ้าน

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 5 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 25 คน
รวม ทั้งหมด 30 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุดทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 2 คน
4. ครูทั้งหมด 14 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 8 คน
6. พนักงานราชการทั้งหมด 1 คน
7. พี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
8. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
9. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
10. ช่างไฟฟ้าทั้งหมด 1 คน
11. แม่บ้านทั้งหมด 1 คน
12. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 34 คน