นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

นางถนอมขวัญ โชคคณาพิทักษ์
ครู
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครู
นางเสาวภา ยินเสียง
ครู

นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
ว่าที่ร.ต.หญิงนลิตา ปานแป้น
ครู
นางสาวยุวดี ภาคอารีย์
ครู

นายเอกพงษ์ คงเซ็น
ครู
นางสาวจุฑาลักษณ์ ริยาพันธ์
ครู
นางสาวเสาวณีย์ โอชารส
ครู

นางสาวณัฐสิมา ศรีราช
ครู
นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว
ครู
นายสุมิตร ริทธิ์โต
ครู

นาวสาววรรณิษา คำนวณ
ครู
นางสุปราณี มาทา
ครู
นายวิสิทธิศักดิ์ รักเดชะ
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล เอียดนุ้ย
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนุธิดา สว่าง
ครูผู้ช่วย
นางสาวสายปาตา บุญชู
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ ภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐธิดา เพชรสงคราม
ครูผู้ช่วย
นางสาวอารีดา เจ๊ะเล๊าะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภลักษณ์ โสภณ
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิตยา วงศ์พิพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภาวรินทร์ สังฆมณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวปานวดี แอหลัง
ครูผู้ช่วย
นางหัชชพร พิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฬาลักษณ์ จงไกรจักร์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพัชชา พิบูลย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจิรวรรณ เค้าอุทัย
ธุรการโรงเรียน

นายประยูร สมตระกูล
ช่างไฟฟ้า

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 6 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 26 คน
รวม ทั้งหมด 32 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุดทั้งหมด 1 คน
2. ครูทั้งหมด 14 คน
3. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 12 คน
4. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
5. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทั้งหมด 1 คน
6. ธุรการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
7. ช่างไฟฟ้าทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 32 คน