นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบ่อผุด
2563
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบ่อผุดปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ครูช่วยเวรประจำวันประจำจุดคัดกรอง และครูประจำชั้นประจำวัน เพื่อดูแลนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มตำเเหน่งครูผู้ช่วย
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้มตำเเหน่งครูผู้ช่วย
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3)
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับพื้นฐานมอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2563
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน(Las)ปีการศึกษา2562
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงานเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 12 รายการ)