นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด (4 รายการ)

SAR-2561 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
43,004 ครั้ง
SAR-2562 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
43,353 ครั้ง
SAR-2563 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
41,955 ครั้ง
SAR-2564 โรงเรียนบ้านบ่อผุด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
41,401 ครั้ง

งานสารบรรณ (6 รายการ)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
97,795 ครั้ง
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
95,012 ครั้ง
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
92,443 ครั้ง
หนังสือภายนอก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
37,767 ครั้ง
หนังสือภายใน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
27,005 ครั้ง
หนังสือประทับตรา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
24,319 ครั้ง

ฝ่ายบุคคล (3 รายการ)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
89,537 ครั้ง
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
85,531 ครั้ง
คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหม่
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
84,051 ครั้ง