นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร

นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุดนางเสาวภา ยินเสียง
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวยุวดี ภาคอารีย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร