นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คณะผู้บริหาร
นายณฐกรณ์ ดำชะอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด


นางสาววีย้ะ ชาลุเด็น
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวเนตรนภา เอกเพชร
ครูชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเสาวภา ยินเสียง
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวสราพร ทัตติยพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวณภัทร อักษรพันธ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ