นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเด็กดีประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
จำนวนผู้เข้าชม : 12659 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2563

กิจกรรมเด็กดีประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563
มีรายชื่อดังนี้
ป.1/1 เด็กหญิงกัลยทรรศน์ บาลทิพย์
ป.1/2 เด็กชายไชยวัฒน์ ขวยเจริญ
ป.1/3 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวคำ
ป.2/1 เด็กหญิงรวิพร มณีรัตนโสภณ
ป.2/2 เด็กหญิงสุภิญชา รักภู่
ป.3/1 เด็กหญิงจิณัฐตา เพ็ชรศรี
ป.3/2 เด็กหญิงบุญภักดิ์ แซนกิน
ป.4/1 เด็กหญิงโยษิตา สัมฤทธิ์
ป.4/2 เด็กชายทินภัทร์ จันทร์จรูญ
ป.5/1 เด็กชายวรวุฒิ ไชยนอก
ป.5/2 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ทองสว่าง
ป.6/1 เด็กหญิงสุธิตา เกิดสกุล
ป.6/2 เด็กชายอภิชา เพชรสุทธิ์